(2) Første ledd gjelder ikke deltaker som nevnt i 10-12 første og tredje ledd.
10-22.(Opphevet ved lov.
Bestemmelsene i 10-11 til 10-13 gjelder også for skattyter som oppebærer utbyttekompensasjon som nevnt i 10-11 tredje ledd fra selskap.
Tredje og fjerde ledd gjelder tilsvarende ved beregning av aksjeandelen i ervervsåret og i salgsåret.
(3) Første ledd gjelder tilsvarende for dødsbo, administrasjonsbo lake norman poker run dersom boet tilhører en lotto resultat 27 januar 2018 fysisk person, samt for konkursbo der konkursdebitor er en fysisk person.(2) Som realisasjon regnes også innløsning av enkelt aksje.0, endret ved lover.Det vil si at gevinster og utbytte på kvalifiserende eierandeler (for eksempel aksjer i selskap hjemmehørende i EØS-området) ikke inkluderes i det skattemessige resultat.(9) Dersom fondet ikke har innrapportert opplysninger som er nødvendige for å fastsette aksjeandel etter fjerde ledd, må andelseier dokumentere dette.(2) Som utdeling regnes enhver vederlagsfri overføring av verdier fra selskap til deltaker.Hvis du liker å spille mens kamper pågår, tilbyr Betsson et fantastisk live betting produkt med mange live spillmuligheter som neste lag til å score, antall mål og riktig resultat.(2) Bestemmelsene i 10-31 og 10-32 første ledd får anvendelse på fortrinnsrett til tegning av aksje og tildelingsbevis.94 (f o m inntektsåret 2000.Overføring av aksje, egenkapitalbevis eller andel fra aksjesparekonto til kontohaver anses som uttak fra kontoen.
(3) Skattyter som indirekte eier eller kontrollerer andel i selskap eller innretning som nevnt i 10-60, skal skattlegges direkte for vedkommendes andel av selskapets eller innretningens overskudd eller underskudd.
Med virkning fra inntektsåret 2019, se dens viii).
10-51.(Opphevet ved lov.
77 (f o m inntektsåret 2004, opphevelsen av annet ledd sjette og syvende punktum med virkning for realisasjoner som skjer fra og med, se endringsloven del xviii for ikrafttredelse.(4) Første til tredje ledd gjelder innenfor hver portefølje som nevnt i lov.Bestemmelsen i 10-4 første ledd annet punktum gjelder likevel ikke når et samvirkeforetak yter konsernbidrag til et foretak som inngår i samme føderative samvirke,.(2) Midler på aksjesparekonto kan bare benyttes til å investere i børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis i selskap hjemmehørende i land innenfor EØS og andeler i aksjefond hjemmehørende i land innenfor EØS.Oppregulering av inngangsverdien på eiendeler som tilhørte selskapet, eller.0 Opphevet ved lov.Ved fondsemisjon med økning av antall aksjer i selskapet,.