Banken er likevel ansvarlig for feil i en betalingsordre gitt i bankens nettbaserte betalingstjeneste dersom den nettbaserte betalingstjenesten ikke gir den sikkerhet mot slik feilbruk som en kunde eller allmennheten med rimelighet kan vente.
Vern OM kort OG kode.
Vi kan også lukke kontoen din under følgende betspin bonus terms omstendigheter: (v) du ikke består verifiseringen eller kilden til midlene dine ikke er til vår rimelige tilfredsstillelse; (vi) vi mener med rimelighet at du er mindreårig; eller (vii) du har oppgitt feil eller villedende informasjon til oss.
Forsinkelse eller manglende gjennomføring av betalingstransaksjonen etter at beløpet er korrekt overført til betalingsmottakers bank er et forhold mellom mottaker og dennes bank.
Vera John må du akseptere de oppdaterte Regler og Betingelser nedenfor.Kontohaver svarer ikke for tap som skyldes bruk av tapt, stjålet eller uberettiget tilegnet betalingsinstrument etter at kontohaver har underrettet banken i samsvar med punkt 10, med mindre kontohaver har opptrådt svikaktig.Betalingsordre som ikke er levert til banken på en virkedag, anses mottatt påfølgende virkedag.Kortutsteder skal gi kortholder en bekreftelse på at melding er gitt og tidspunktet for denne samt sørge for at kortholder i 18 måneder fra underretning er gitt, kan dokumentere å ha foretatt slik underretning.Ved fastsettelse av rentesats, gebyrer og andre kostnader skal det ikke skje urimelig forskjellsbehandling mellom kortutsteders kunder.For informasjon om endringer i priser og renter, se Vilkår for Komplett Bank MasterCard.Dumarca er ikke ansvarlig for tap som brukeren kan pådra seg som følge av slik utilgjengelighet.Banken vil starte behandlingen av en betalingsordre samme dag som ordren anses mottatt.Disse lovene er elektronisk tilgjengelig.Betalingskortet utstedes med påtrykt gyldighetsperiode.Gebyret faktureres fra Trafikkforsikringsforeningen.11.5 Vi kan tildele eller på annen måte lovlig overføre noen eller alle våre rettigheter og forpliktelser i henhold til disse Vilkår og Betingelser.
Vi kan også videreformidle slik informasjon til enhver relevant myndighet dersom det er nødvendig å gjøre det ved gjeldende lover.
Som skal belastes kontoen.
Bankens ansvar FOR UTFØring AV betalingsordre Banken er ansvarlig overfor kontohaver for korrekt gjennomføring av betalingstransaksjonen, med mindre banken kan bevise at mottakerens bank har mottatt beløpet innen utløpet av overføringstiden.Hvordan kortholder skal legitimere seg ved bruk av betalingskortet innenfor de ulike bruksområder.Endring AV kontoavtalen Er partene enige om det, kan kontoavtalen endres.Dersom betalingsordren tilbakekalles er banken ikke ansvarlig for eventuell forsinkelsesrente, inkassogebyrer med videre som betalingsmottaker krever på grunn av tilbakekallet.Kontohaver vil ved inngåelse av avtalen og mens avtaleforholdet løper kunne motta informasjon fra banken med råd om oppbevaring av betalingsinstrumentet, personlig kode eller annen lignende sikkerhetsprosedyre samt råd om hvilke koder som ikke bør velges, informasjon om de beløpsgrenser som er fastsatt for bruksområder.Selvekskluderingen vil bli brukt på alle nettsteder som drives av Dumarca.Dette skal varsles samtidig med at Inkassovarsel sendes.3.5 Du texas holdem poker online fake money kan når som helst logge deg på kontoen din og se kontohistorikken lotto games in texas din, inkludert innskudd, bonuskreditter, gevinster, innsatser og uttak.Banken kan skriftlig heve avtalen ved vesentlig mislighold fra kontohaverens side.Dumarca vil sikte på å gjenopprette tjenesten så snart det er rimelig mulig.9.2 Vi, våre styremedlemmer, ansatte, partnere, tjenesteleverandører: (i) lover ikke at nettstedet eller spillene passer for deres formål; (ii) lover ikke at nettstedet eller spillene er uten feil; og (iii) lover ikke at nettstedet eller spillene vil være tilgjengelige uten avbrudd.11.7 Disse Vilkår og Betingelser, inkludert eventuelle tilleggsbetingelser eller regler som er uttrykkelig referert til i dem, utgjør hele avtalen mellom deg og oss med hensyn til Nettstedet, og, lagre i tilfelle av svindel, erstatte all tidligere eller samtidig avtale, forståelse eller ordning mellom.

Vi kan gi dine personlige opplysninger til en tredjepart som undersøker din aktivitet eller konto (som angitt i vår personvernpolicy).